Điều khoản và điều kiện

Nội dung các điều khoản và điều kiện của Bản Điều kiện giao dịch chung về sử dụng dịch vụ thanh toán YOLO dưới đây (“Điều kiện giao dịch chung”) cùng với Giấy Đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng dịch vụ thanh toán YOLO của Merchant tạo thành một bản Hợp đồng sử dụng dịch vụ thanh toán YOLO hoàn chỉnh (“Hợp đồng”) giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Merchant.
VPBank và Merchant cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện về cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank trong Bản Điều kiện giao dịch chung này.

1. Điều 1. Giải Thích Từ Ngữ

 1. VPBank/NH/Ngân hàng: là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. VPBank được hiểu bao gồm Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
 2. Đơn vị chấp nhận thanh toán/ĐVCNTT/Merchant: là các tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong lãnh thổ Việt Nam với thông tin được nêu cụ thể tại Giấy đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng Dịch vụ thanh toán YOLO qua QR code.
 3. Dịch vụ thanh toán YOLO qua QR code/Dịch vụ thanh toán YOLO/Dịch vụ: là dịch vụ thanh toán do VPBank cung cấp cho Merchant, theo đó, Merchant có thể sử dụng Ứng dụng YOLO Merchant để nhận thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ từ các Khách hàng của VPBank và/hoặc các Khách hàng của các tổ chức tín dụng khác thông qua việc quét Mã QR (Khách hàng có thể quét Mã QR của Merchant hoặc ngược lại).  Dịch vụ thanh toán YOLO bao gồm cả Dịch vụ truy vấn và gửi yêu cầu trên Ứng dụng YOLO Merchant.
 4. Dịch vụ truy vấn và gửi yêu cầu trên Ứng dụng YOLO Merchant: là dịch vụ VPBank cung cấp cho Merchant, theo đó, Merchant có thể thực hiện các giao dịch truy vấn thông tin giao dịch, gửi yêu cầu thanh toán tiền Khách hàng giao dịch cho VPBank thông qua Ứng dụng YOLO Merchant và thực hiện các công việc khác phù hợp với tính năng của Ứng dụng YOLO Merchant theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.
 5. Ứng dụng YOLO Merchant: là phần mềm ứng dụng Internet banking do VPBank phát triển cho Merchant có giải pháp thanh toán trên thiết bị di động phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch một cách an toàn giữa Khách hàng, Merchant và VPBank.    
 6. Ứng dụng Internet banking của TCTD khác: là phần mềm ứng dụng Internet banking do các tổ chức tín dụng khác phát triển cho các Khách hàng của tổ chức tín dụng khác, cho phép các Khách hàng thực hiện các giao dịch, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của tổ chức tín dụng này mà không cần phải trực tiếp tới trụ sở của các tổ chức tín dụng này. Để Khách hàng có thể thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho Merchant theo Điều kiện giao dịch chung này, Ứng dụng Internet banking của TCTD khác cần có chức năng quét và đọc được Mã QR được VPBank tạo cho Merchant theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.   
 7. Ứng dụng YOLO: là phần mềm ứng dụng Internet banking do VPBank phát triển cho các Khách hàng của VPBank, cho phép Khách hàng của VPBank có thể thực hiện các giao dịch, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VPBank mà không cần phải trực tiếp tới trụ sở của VPBank.
 8. Tài khoản nguồn: là tài khoản thanh toán (TKTT) hoặc thẻ ngân hàng (thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng…) do VPBank hoặc tổ chức tín dụng khác mở/phát hành cho Khách hàng và được Khách hàng sử dụng làm tài khoản nguồn để thanh toán cho Merchant.  Đối với Khách hàng của VPBank, Khách hàng được sử dụng TKTT và thẻ ngân hàng được cung cấp qua Ứng dụng YOLO để làm tài khoản nguồn. 
 9. Khách hàng: là các khách hàng của VPBank hoặc khách hàng của tổ chức tín dụng khác có nhu cầu sử dụng Tài khoản nguồn để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho Merchant.
 10. Giao dịch thanh toán/Giao dịch: là việc Khách hàng sử dụng Tài khoản nguồn để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho Merchant thông qua việc quét QR code (QR code từ phía Khách hàng hoặc QR code từ phía ĐVCNTT).
 11. Ngày làm việc: là ngày VPBank mở cửa giao dịch tại Việt Nam, không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam, ngày Thứ 7, Chủ nhật.
 12. Hoá đơn hoàn tiền: là chứng từ xác nhận giao dịch hoàn trả tiền cho Khách hàng được Merchant phát hành cho Khách hàng.
 13. Tra soát: là yêu cầu của VPBank về việc cung cấp bản gốc hoặc bản sao hợp lệ của chứng từ thanh toán gồm: hóa đơn/chứng từ thanh toán điện tử và các chứng từ thanh toán khác để kiểm tra tính xác thực của các Giao dịch đã thực hiện.
 14. Phí dịch vụ: là số tiền mà Merchant phải thanh toán cho VPBank khi sử dụng Dịch vụ thanh toán YOLO.
 15. Mã QR/QR code: là một dạng mã vạch hai chiều theo tiêu chuẩn của MasterCard chứa thông tin có thể được đọc bởi máy đọc mã vạch hoặc các thiết bị di động thông minh thông qua một ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch. Trong phạm vi Điều kiện giao dịch chung này, Mã QR có thể được đọc bởi Ứng dụng YOLO Merchant, Ứng dụng YOLO hoặc Ứng dụng Internet Banking của TCTD khác.
 16. Chứng từ giao dịch: là chứng từ xác nhận giao dịch mua hàng/thanh toán của khách hàng với Merchant (hóa đơn, phiếu thu….).
 17. Thiết bị điện tử: là các thiết bị hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự mà bằng việc sử dụng thiết bị này, Merchant có thể kết nối đến Ứng dụng YOLO Merchant của VPBank. Thiết bị điện tử có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động… Các thiết bị điện tử có khả năng kết nối đến Ứng dụng YOLO Merchant thực hiện theo quy định/hướng dẫn của VPBank từng thời kỳ.
 18. Tài khoản đăng nhập Merchant: là tài khoản dùng để truy cập và sử dụng Ứng dụng YOLO Merchant dành cho Merchant. Tài khoản đăng nhập bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật và quy định của VPBank từng thời kỳ.
 19. Tên đăng nhập: là nhận dạng duy nhất, dưới bất kỳ tên nào mà VPBank cấp cho Merchant để đăng nhập vào Ứng dụng YOLO Merchant.
 20. Mật khẩu: bao gồm tất cả các cụm từ, mật mã, chữ số, ký hiệu hoặc các hình thức nhận dạng khác được bảo mật và được cung cấp cho Merchant hoặc được Merchant đăng ký với VPbank mà cụm từ, mật mã, chữ số hoặc các hình thức nhận dạng khác đó được sử dụng để đăng nhập với Ứng dụng YOLO Merchant.                                                      
 21. Mã khóa bí mật dùng một lần/OTP: là mã khóa bí mật có giá trị sử dụng một lần và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định, thường được sử dụng như một yếu tố thứ hai để xác thực người dùng truy cập ứng dụng hoặc thực hiện giao dịch trên Internet banking.
 22. Yếu tố bảo mật: là Tên đăng nhập, Mật khẩu, OTP, câu hỏi bảo mật, mã kích hoạt, số điện thoại của Merchant hay bất kỳ yếu tố nào khác mà Merchant đăng ký với VPBank hoặc được VPBank cung cấp khi Merchant sử dụng Ứng dụng YOLO Merchant.
 23. Chứng từ điện tử: là các dữ liệu điện tử được tạo lập trên hệ thống ngân hàng điện tử nhằm phục vụ cho việc thực hiện các yêu cầu/giao dịch giữa Merchant và VPBank.  Chứng từ điện tử bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện, đề nghị, thông báo, xác nhận, chỉ dẫn, thông tin, lệnh thanh toán, Chỉ thị trực tuyến và các thông điệp dữ liệu khác liên quan tới việc giao kết hay thực hiện các giao dịch giữa VPBank và Merchant.
 24. Chữ ký điện tử: là chữ ký được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng thiết bị điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách hợp lý với Chứng từ điện tử, có khả năng xác nhận người ký Chứng từ điện tử và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với Chứng từ điện tử được ký.
 25. Chỉ thị trực tuyến: là bất kỳ lệnh hoặc yêu cầu hoặc chỉ dẫn thực hiện giao dịch nào của Merchant đưa ra cho VPBank thông qua việc sử dụng Ứng dụng YOLO Merchant.
 26. Phương thức xác thực: là cách thức hệ thống ngân hàng điện tử của VPBank xác thực Merchant và Chỉ thị trực tuyến của Merchant trước khi thực hiện các giao dịch.
 27. Giấy đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng Dịch vụ thanh toán YOLO qua QR code/Giấy đăng ký: là Giấy đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng Dịch vụ thanh toán YOLO qua QR code mà Merchant đã ký.
 28. Điều kiện giao dịch chung về Dịch vụ thanh toán YOLO qua QR code/Điều kiện giao dịch chung: là những điều khoản ổn định do VPBank công bố từng thời kỳ để áp dụng chung cho các Đơn vị chấp nhận thanh toán sử dụng Dịch vụ thanh toán YOLO qua QR code của VPBank.  Điều kiện giao dịch chung đã được VPBank cung cấp để Đơn vị chấp nhận thanh toán đọc, nghiên cứu và xác nhận đồng ý khi Đơn vị chấp nhận thanh toán thực hiện ký Giấy đăng ký.  Điều kiện giao dịch chung đồng thời được thông báo công khai theo quy định của pháp luật.
 29. Hợp đồng: là Hợp đồng sử dụng Dịch vụ thanh toán YOLO qua QR code được tạo lập bởi (i) Giấy đăng ký và (ii) Điều kiện giao dịch chung này, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế được ký kết giữa các bên từng thời kỳ. 

Các thuật ngữ viết hoa khác không được giải thích trong Điều kiện giao dịch chung này sẽ được hiểu và giải thích theo các nội dung tương ứng trong Giấy đăng ký, các sản phẩm, dịch vụ mà Merchant tham gia trên cơ sở đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.

2. Điều 2. Phạm Vi Dịch Vụ

 1. Bằng việc ký vào Giấy đăng ký, Merchant đồng ý sử dụng Dịch vụ thanh toán YOLO và VPBank đồng ý cung cấp Dịch vụ này cho Merchant. Thông tin đăng ký sử dụng Dịch vụ được Merchant cung cấp tại Giấy đăng ký.  Trường hợp Merchant có nhiều điểm chấp nhận thanh toán, Merchant có trách nhiệm cung cấp thông tin các điểm chấp nhận thanh toán này cho VPBank theo danh sách đính kèm Giấy đăng ký.   Khi có sự thay đổi về điểm chấp nhận thanh toán, Merchant có trách nhiệm thông báo cho VPBank bằng văn bản và phải được VPBank chấp thuận theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này
 2. Trước khi VPBank thực hiện cung cấp Dịch vụ, Merchant có trách nhiệm phối hợp với VPBank hoàn thiện việc cài đặt, kết nối kỹ thuật với hệ thống của VPBank, bao gồm các công việc sau
 • Tạo mã QR cho Merchant để chấp nhận thanh toán qua Ứng dụng YOLO Merchant, bao gồm mã QR tĩnh theo từng điểm chấp nhận thanh toán, hoặc mã QR động theo từng giao dịch thanh toán tuỳ theo quy định của VPBank từng thời kỳ
 • Thực hiện cài đặt, quản lý thông số kỹ thuật của Merchant tại hệ thống của VPBank để có thể triển khai Dịch vụ
 • Khởi tạo, truyền dẫn và lưu trữ các dữ liệu giao dịch thanh toán thực hiện qua Ứng dụng YOLO Merchant để hỗ trợ xử lý giao dịch, báo cáo giao dịch với các bên liên quan, cũng như hỗ trợ việc giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng khi phát sinh
 • Tích hợp và kết nối kỹ thuật hệ thống của VPBank với hệ thống bán hàng, hệ thống quản lý của Merchant nếu Merchant có yêu cầu và phù hợp với khả năng của hệ thống của VPBank. Trường hợp này, các bên sẽ ký (các) phụ lục về kết nối, tích hợp hệ thống và (các) phụ lục này được coi là một phần không tách rời của Hợp đồng
 • Các công việc khác theo yêu cầu của VPBank.
 • Các Bên đồng ý rằng, VPBank chỉ triển khai cung cấp Dịch vụ cho Merchant khi Merchant đã hoàn thành việc kết nối với hệ thống của VPBank như quy định tại Khoản này.
 •  
 • 3. Để sử dụng Dịch vụ, Merchant sẽ thực hiện mở Tài khoản thanh toán tại VPBank, cài đặt Ứng dụng YOLO Merchant trên Thiết bị di động và khởi tạo Tài khoản đăng nhập Merchant theo hướng dẫn của VPBank. Ứng dụng YOLO Merchant có các tính năng chính như sau:
  • Thay đổi Mật khẩu;
  • Tạo QR code cho Merchant/từng điểm giao dịch thanh toán của Merchant hoặc QR code cho từng giao dịch thanh toán mà Khách hàng có nhu cầu thực hiện;
  • Quét QR code từ phía Khách hàng;
  • Gửi yêu cầu cho VPBank về việc chuyển khoản tiền Khách hàng đã thanh toán vào TKTT của Merchant mở tại VPBank;
  • Gửi yêu cầu cho VPBank về việc hoàn tiền giao dịch cho Khách hàng;
  • Truy vấn lịch sử giao dịch thanh toán mà Khách hàng thực hiện;
  • Các tính năng khác mà VPBank triển khai trong từng thời kỳ.

3. Điều 3. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Merchant

1. Quyền của Merchant:

 • Được VPBank cung cấp Dịch vụ theo thỏa thuận tại Hợp đồng.
 • Được VPBank tạo Mã QR theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.
 • Được VPBank khởi tạo Tên đăng nhập và mã kích hoạt để đăng nhập Ứng dụng YOLO Merchant.
 • Được VPBank (hoặc đối tác thứ ba do VPBank chỉ định từng thời kỳ) thiết lập, hướng dẫn sử dụng Ứng dụng YOLO Merchant và các vấn đề khác có liên quan đến sử dụng Dịch vụ.
 • Được yêu cầu VPBank thanh toán cho các Giao dịch thanh toán thực hiện hợp lệ sau khi đã trừ đi Phí dịch vụ mà VPBank được hưởng theo Điều kiện giao dịch chung này.
 • Được yêu cầu VPBank hoàn tiền cho Khách hàng theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.

2. Nghĩa vụ của Merchant: 

 • Thực hiện chấp nhận cho Khách hàng thanh toán tiền mua hàng hóa/sử dụng dịch vụ do Merchant cung cấp theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và các quy định/hướng dẫn khác của VPBank.
 • Không yêu cầu Khách hàng trả thêm phụ phí hoặc có bất kỳ phân biệt nào khác đối với các Giao dịch được thanh toán qua các ứng dụng (Ứng dụng YOLO, Ứng dụng Internet banking của TCTD khác và/hoặc Ứng dụng YOLO Merchant) so với thanh toán bằng tiền mặt.
 • Trường hợp VPBank yêu cầu đòi bồi hoàn với lý do Khách hàng khiếu nại Merchant đã không thực hiện hoặc đã huỷ Giao dịch mà Merchant không cung cấp được các chứng từ hợp lệ về việc đã hoàn tiền cho Khách hàng hoặc hình thức khác hợp lệ chứng minh điều ngược lại, Merchant sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho VPBank và các bên liên quan (nếu có).
 • Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ cung ứng và cam kết không thực hiện các giao dịch bị cấm theo quy định của pháp luật.
 • Cam kết trực tiếp thương lượng, giải quyết với Khách hàng các yêu cầu tra soát, khiếu nại có liên quan đến hàng hoá, dịch vụ do Merchant cung cấp.
 • Trưng bày các biểu tượng, vật liệu quảng cáo do VPBank cung cấp tại (các) điểm chấp nhận thanh toán của Merchant cho đến khi nhận được thông báo chấm dứt bằng văn bản của VPBank. Trưng bày/hiển thị các biểu tượng, chỉ dẫn nhằm hướng dẫn Khách hàng thực hiện thanh toán theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này hoặc theo các tài liệu, văn bản chỉ dẫn của VPBank hoặc bên thứ ba do VPBank chỉ định cung cấp.
 • Thông báo bằng văn bản cho VPBank trong trường hợp có bất kỳ thay đổi về thông tin đăng ký nào với VPbank, bao gồm nhưng không giới hạn thay đổi về tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền liên quan đến việc ký Hợp đồng, việc chấm dứt hoạt động của bất kỳ điểm chấp nhận thanh toán nào của Merchant.
 • Thông báo bằng văn bản cho VPBank trước 30 ngày làm việc nếu, vì bất kỳ lý do nào, Merchant ngừng chấp nhận thanh toán đối với bất kỳ Tài khoản nguồn nào theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và/hoặc Merchant ngừng hoạt động kinh doanh.
 • Cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp pháp, hợp lệ liên quan đến giao dịch thanh toán của Khách hàng theo hướng dẫn/yêu cầu của VPBank từng thời kỳ.
 • Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Merchant. 
 • Chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc vi phạm những quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định khác liên quan đến chấp nhận thanh toán theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.
 • Tuân thủ và hướng dẫn Khách hàng thực hiện thanh toán theo các quy trình được VPBank hướng dẫn/thông báo từng thời kỳ.

3. Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, Merchant có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và quy định của pháp luật liên quan.

4. Điều 4. Quyền Và Nghĩa Vụ Của VPBank

1.        Quyền của VPBank:

 • Được quyền tạm thời chưa thực hiện ghi nợ, ghi có cho Khách hàng và Merchant nếu phát hiện chứng từ, dữ liệu giao dịch sai khác hoặc không hợp lệ hoặc trong trường hợp Merchant không đáp ứng đủ các điều kiện theo các quy định của Điều kiện giao dịch chung này, các quy định khác có liên quan của VPBank và quy định của pháp luật.
 • Được quyền chủ động tạm khóa số tiền giao dịch hoặc tạm hoãn thanh toán cho Merchant trong trường hợp phát hiện, nghi ngờ giao dịch rủi ro trong quá trình giám sát giao dịch của Khách hàng.
 • Được quyền tạm dừng hoặc không thực hiện giao dịch, tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Merchant trong trường hợp phát hiện, nghi ngờ các giao dịch có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt.
 • Không chịu trách nhiệm với các khiếu nại liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do Merchant cung cấp cho Khách hàng.
 • Nhận Phí dịch vụ từ Merchant đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.
 • Được quyền thực hiện tra soát, đối soát đối với các Giao dịch thanh toán do Khách hàng thực hiện.
 • Được quyền yêu cầu Merchant phối hợp trong việc cung cấp Dịch vụ, giải quyết tra soát, khiếu nại từ Khách hàng và/hoặc các bên thứ ba có liên quan và xử lý các sự cố phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn các sự cố kỹ thuật, lỗi thiết bị…).
 • Được quyền sử dụng các thông tin liên quan đến Merchant và việc sử dụng Dịch vụ của Merchant, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Merchant cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký giữa Merchant và VPBank; các thông tin về giao dịch thanh toán… để thực hiện các nghĩa vụ của VPBank trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.  Nghĩa vụ của VPBank:

 • Đảm bảo cung cấp Dịch vụ cho Merchant đầy đủ, chính xác theo Điều kiện giao dịch chung này, các quy định của VPBank và quy định của pháp luật.
 • Đảm bảo chuyển các khoản thanh toán của Khách hàng cho Merchant theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.
 • Hướng dẫn/Chỉ định bên thứ ba hướng dẫn cho Merchant về cách thức sử dụng Dịch vụ.
 • Tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế, phí theo pháp luật.

3. Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, VPBank có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và quy định của pháp luật liên quan.

5. Điều 5. Sử dụng Dịch vụ và thừa nhận các giao dịch Merchant thực hiện qua Ứng dụng YOLO Merchant

 1. Merchant đồng ý rằng các giao dịch Merchant thực hiện qua Ứng dụng YOLO Merchant được coi là được xác lập bởi Merchant và không thể bị từ chối khi VPBank xác thực được Chữ ký điện tử của Merchant và/hoặc (các) Yếu tố bảo mật được sử dụng là của Merchant. Các bên đồng ý rằng Chữ ký điện tử của Merchant là chữ ký được nhận dạng, xác thực thông qua hệ thống của VPBank hoặc hệ thống khác do VPBank chỉ định. Bất kỳ một hành động nào của Merchant nhằm xác lập, thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng YOLO Merchant (như đăng nhập bằng Tên đăng nhập, Mật khẩu; kích chọn chấp thuận/tiếp tục trên hệ thống; nhập mã OTP; nhắn tin theo cú pháp từ số điện thoại đã đăng ký với VPBank; gọi điện bằng số điện thoại đã đăng ký tới VPBank ….) được coi là Merchant đã sử dụng Chữ ký điện tử để ký kết các Chứng từ điện tử với VPBank.  Không phụ thuộc vào các quy định khác của Điều kiện giao dịch chung này, Merchant hiểu và đồng ý rằng, khi Merchant sử dụng Dịch vụ, bất kỳ Yếu tố bảo mật nào của Merchant, sau khi được hệ thống của VPBank xác nhận là hợp lệ cũng được coi là Chữ ký điện tử của Merchant và Chứng từ điện tử được coi là đã được ký kết bởi Merchant khi hệ thống của VPBank xác thức Merchant và xác nhận sự chấp thuận của Merchant đối với Chứng từ điện tử đó thông qua xác thực các Yếu tố bảo mật và quá trình Merchant thực hiện các hành động để hoàn tất giao dịch thông qua Ứng dụng YOLO Merchant.
 2. Chữ ký điện tử của Merchant được tạo lập, xác thực theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này có giá trị pháp lý như chữ ký bằng tay của Merchant trên văn bản giấy và có giá trị chứng minh sự đồng ý/chấp thuận của Merchant đối với Chứng từ điện tử được ký. Merchant theo đó sẽ có quyền và chịu sự ràng buộc đầy đủ bởi các nghĩa vụ với VPBank theo quy định tại các Chứng từ điện tử tương ứng, quy định của Điều kiện giao dịch chung này, quy định của VPBank và quy định của pháp luật.
 3. Tùy từng giao dịch mà Merchant tham gia, Merchant xác nhận và đồng ý rằng phương thức gửi, nhận Chứng từ điện tử giữa Merchant và VPBank sẽ được thực hiện cơ bản theo trình tự sau:
 4. Merchant sử dụng các Thiết bị điện tử để truy cập vào Ứng dụng YOLO Merchant (thông qua việc đăng nhập bằng Tài khoản đăng nhập Merchant vào Ứng dụng YOLO Merchant) để khởi tạo giao dịch, đăng ký sử dụng hoặc yêu cầu cung cấp Dịch vụ (Chỉ thị trực tuyến).
 5. Tùy theo từng giao dịch mà Merchant đề nghị, hệ thống của VPBank sẽ thực hiện Phương thức xác thực tương ứng theo quy định của VPBank để xác thực Merchant và/hoặc chỉ dẫn hoặc yêu cầu Merchant thực hiện các thao tác xác nhận giao dịch trước khi thực hiện giao dịch cho Merchant.
 6. Merchant thực hiện các thao tác theo yêu cầu, chỉ dẫn của VPBannk để hoàn tất giao dịch mà Merchant đã đề nghị VPBank thực hiện.

6. Điều 6. Điều Khoản Thanh Toán

1. Thanh toán Phí dịch vụ :

a. Merchant có trách nhiệm thanh toán cho VPBank Phí dịch vụ được tính trên tổng giá trị các Giao dịch thanh toán hợp lệ theo phương thức và thời gian quy định tại Điều này. Tỷ lệ tính Phí dịch vụ áp dụng đối với mỗi loại Tài khoản nguồn sẽ thực hiện theo biểu phí do VPBank quy định từng thời kỳ và được VPBank công bố trên website www.goyolo.com.vn ít nhất 07 (bảy) ngày trước khi áp dụng.

b.         Phương thức thu Phí dịch vụ:  Phí dịch vụ sẽ được VPBank thu trên cơ sở trích từ các khoản tiền mà Khách hàng thanh toán cho Merchant thông qua VPBank trước khi VPBank thực hiện thanh toán giá trị Giao dịch cho Merchant theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Thanh toán giá trị Giao dịch cho Merchant:

a. Trên cơ sở các giao dịch được ghi nhận tự động qua hệ thống của VPBank và/hoặc được VPBank đối soát với các tổ chức thẻ quốc tế hoặc các bên liên quan khác, VPBank sẽ chuyển các khoản tiền Khách hàng thanh toán cho Merchant vào tài khoản thanh toán của Merchant mở tại VPBank khi Merchant gửi yêu cầu trên Ứng dụng YOLO Merchant.  Merchant đồng ý rằng VPBank sẽ chỉ chuyển các khoản tiền thanh toán hợp lệ, đã được VPBank hoặc tổ chức tín dụng khác nơi Khách hàng có Tài khoản nguồn cấp phép thực hiện giao dịch.  Thông tin các khoản tiền Merchant có thể yêu cầu VPBank thanh toán thực hiện theo hướng dẫn của VPBank trên Ứng dụng YOLO Merchant.

b. Đối với giao dịch giả mạo hoặc nghi ngờ bị giả mạo hoặc các trường hợp quy định khác trong Điều kiện giao dịch chung này, VPBank có thể tạm thời giữ lại khoản tiền Khách hàng giao dịch và chưa thanh toán cho Merchant cho đến khi Merchant xuất trình đầy đủ Chứng từ giao dịch và các chứng từ khác theo yêu cầu của VPBank.  Merchant có trách nhiệm cung cấp chứng từ cho VPBank chậm nhất 7 (bảy) ngày kể từ thời điểm VPBank yêu cầu.

c.  Đối với những Giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 30.000.000 VND (ba mươi triệu đồng), Merchant phải lưu giữ bản sao Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/giấy tờ chứng minh nhân thân khác còn hiệu lực của Khách hàng và Chứng từ giao dịch kèm theo để cung cấp cho VPBank theo yêu cầu của VPBank nhằm kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của giao dịch.  Merchant có trách nhiệm cung cấp chứng từ cho VPBank chậm nhất 7 (bảy) ngày kể từ thời điểm VPBank yêu cầu.

d.         Merchant đăng ký và chỉ định tài khoản thanh toán của Merchant để phục vụ cho việc thanh toán giá trị Giao dịch theo quy định tại Điều này.  Trường hợp có sự thay đổi tài khoản thụ hưởng, Merchant có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho VPBank về sự thay đổi ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày áp dụng.  Trường hợp Merchant không thực hiện hoặc không thực hiện đúng việc thông báo theo quy định tại Điểm này, VPBank không chịu trách nhiệm về việc chuyển tiền vào tài khoản thụ hưởng cũ của Merchant.

Các quy trình đối chiếu, thanh quyết toán (nếu có) sẽ được VPBank hướng dẫn và thông báo cho Merchant từng thời kỳ và là bộ phận không tách rời của Điều kiện giao dịch chung này

7. Điều 7. Trưng Bày Nhãn Hiệu Và Biểu Tượng

1. Merchant sẽ trưng bày tên, ký hiệu, nhãn hiệu và/hoặc biểu tượng của các thẻ ngân hàng, các chỉ dẫn/biểu tượng/ký hiệu thanh toán theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này tại điểm chấp nhận thanh toán của Merchant (bao gồm không giới hạn tại cửa vào, quầy thu ngân và tất cả các các vị trí dễ nhận biết khác) và trên các tài liệu quảng cáo đã được VPBank chỉ định hoặc chấp thuận để có thể thông báo rộng rãi tới công chúng về các Tài khoản nguồn được Merchant chấp nhận thanh toán.  Merchant chỉ có quyền sử dụng hoặc trưng bày tên, ký hiệu, nhãn hiệu và biểu tượng thẻ ngân hàng, các chỉ dẫn/biểu tượng/ký hiệu thanh toán theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này trong thời gian hiệu lực của Điều kiện giao dịch chung này hoặc đến khi VPBank có thông báo bằng văn bản về việc ngưng sử dụng hoặc trưng bày này.

2. Merchant cam kết : 

 • Không sửa chữa hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên các nhãn hiệu, ký hiệu, tên hoặc biểu tượng của VPBank;
 • Tôn trọng các quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa và các quyền sở hữu trí tuệ khác của VPBank, và không thực hiện bất kỳ hành vi hoặc công việc nào gây ảnh hưởng hoặc phương hại đến các quyền đó;
 • Không sử dụng các nhãn hiệu, ký hiệu, tên hoặc biểu tượng của VPBank cho bất kỳ mục đích nào khác không được quy định tại Điều kiện giao dịch chung này; và
 • Không đăng ký hoặc kiện đòi bất kỳ các quyền nào đối với bất kỳ các nhãn hiệu, ký hiệu, tên hoặc biểu tượng của VPBank hoặc bất kỳ phần nào của các nhãn hiệu, ký hiệu, biểu tượng này bằng bất kỳ các ngôn ngữ nào.

8. Điều 8. Hoàn Tiền Cho Khách Hàng

 1. Trường hợp (i) hàng hóa, dịch vụ Khách hàng thanh toán cho Merchant theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này tại bị trả lại/bị chấm dứt/bị hủy bỏ; hoặc (ii) Merchant đưa ra việc giảm giá đối với hàng hóa và dịch vụ mà việc giảm giá này dẫn tới Merchant phải hoàn tiền cho Khách hàng, Merchant sẽ phát hành một Hóa đơn hoàn tiền chứng minh việc hoàn tiền hoặc việc điều chỉnh giá trị hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng. Việc hoàn tiền hoặc điều chỉnh giá trị hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo chính sách của Merchant.
 2. Trường hợp VPBank chưa thực hiện thanh toán hết giá trị Giao dịch cho Merchant và tổng số tiền chưa thanh toán lớn hơn (hoặc bằng) khoản tiền cần hoàn lại cho Khách hàng, Merchant có thể đề nghị VPBank thay mặt Merchant hoàn tiền cho Khách hàng bằng cách khởi tạo yêu cầu hoàn tiền trên Ứng dụng YOLO Merchant. Giao dịch hoàn tiền được ghi nhận trong lịch sử giao dịch trên Ứng dụng YOLO Merchant. Trong mọi trường hợp, số tiền hoàn lại không vượt quá số tiền Khách hàng đã thanh toán.

9. Điều 9. Từ Chối Thanh Toán, Đòi Bồi Hoàn, Tạm Ngừng Dịch Vụ Và Giải Quyết Khiếu Nại Của Khách Hàng

 1. Các bên đồng ý rằng VPBank có quyền từ chối thanh toán, tạm khóa Tài khoản đăng nhập Merchant và/hoặc đòi bồi hoàn đối với các Giao dịch thanh toán mà Khách hàng đã thực hiện tại Merchant trong các trường hợp sau:
 2. Giao dịch không được thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và/hoặc các quy định, hướng dẫn của VPBank từng thời kỳ;
 3. Giữa Khách hàng và Merchant xảy ra bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến chất lượng của hàng hóa, dịch vụ;
 4. Merchant vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này;
 5. Đơn vị cấp phép của VPBank đã từ chối yêu cầu cấp phép thanh toán Giao dịch của Merchant nhưng Merchant vẫn chấp nhận thanh toán Giao dịch;
 6. Merchant không cung cấp được hoặc cung cấp chậm các chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo yêu cầu/quy định của VPBank theo Điều kiện giao dịch chung này;
 7. Giao dịch liên quan đến khiếu nại, tra soát của Khách hàng được xác định là có vi phạm của Merchant;
 8. Giao dịch có dấu hiệu liên quan đến giả mạo và/hoặc có nghi ngờ bị giả mạo;
 9. Giao dịch có dấu hiệu liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt theo quy định của pháp luật và quy định của VPBank từng thời kỳ.
 10. Trường hợp VPBank yêu cầu đòi bồi hoàn với lý do Khách hàng khiếu nại Merchant không cung cấp sản phẩm/hàng hóa hoặc đã huỷ Giao dịch mà Merchant không cung cấp được các chứng từ hợp lệ chứng minh điều ngược lại, Merchant sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Khách hàng và các bên liên quan (nếu có).
 11. Merchant xác nhận rằng, trường hợp VPBank thực hiện quyền yêu cầu, đòi bồi hoàn bất kỳ khoản tiền nào theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này, tùy theo quyết định của mình, VPBank sẽ thực hiện bằng một trong các phương thức sau đây: (i) ghi Nợ tài khoản thanh toán của Merchant mở tại VPBank; hoặc (ii) khấu trừ vào lần thanh toán kế tiếp cho Merchant. Quyền truy đòi của VPBank đối với các khoản tiền nêu trên giữ nguyên giá trị ngay cả khi Hợp đồng này chấm dứt.
 12. Merchant đồng ý rằng VPBank có quyền tạm ngừng việc cung cấp Dịch vụ cho Merchant trong các trường hợp sau đây: (i) Merchant vi phạm các quy định tại Điều kiện giao dịch chung này, các quy định khác có liên quan của VPBank và quy định pháp luật nhưng không khắc phục trong vòng 07 ngày sau khi VPBank gửi thông báo cho Merchant về vi phạm đó, (ii) Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền, (iii) Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận, (iv) Có căn cứ nghi ngờ về hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố của Merchant, (v) Khi có các sự cố do nguyên nhân bất khả kháng, vượt quá phạm vi kiểm soát của VPBank, (vi) VPBank xét thấy cần thiết phải tạm ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc khi VPBank không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ.
 13. Phối hợp giải quyết khiếu nại của Khách hàng: Trường hợp Khách hàng có bất cứ yêu cầu hoặc khiếu nại nào đối với Merchant liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa/sử dụng dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn chất lượng hàng hóa/dịch vụ) và đòi bồi thường, Merchant sẽ trực tiếp tiếp nhận giải quyết yêu cầu hoặc khiếu nại đó với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng có yêu cầu hoặc khiếu nại gửi tới VPBank, VPBank sẽ hướng dẫn Khách hàng gửi yêu cầu hoặc khiếu nại tới Merchant để giải quyết.

Trong trường hợp khiếu nại phát sinh sau khi Hợp đồng đã chấm dứt nhưng Giao dịch phát sinh tại Merchant cách thời điểm khiếu nại không quá 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày thực hiện Giao dịch, Merchant có trách nhiệm hợp tác, xử lý khiếu nại của Khách hàng theo quy định của VPBank.

10. Điều 10. Sửa Đổi Và Chấm Dứt Hợp Đồng

 1. Trừ trường hợp Điều kiện giao dịch chung này có quy định khác, Merchant được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi Điều kiện giao dịch chung mà VPBank đã thực hiện theo thông báo theo các phương thức nêu tại Điều kiện giao dịch chung này nếu Merchant tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau 01 ngày kể từ ngày VPBank thông báo. Trường hợp Merchant không đồng ý với các nội dung sửa đổi, điều chỉnh của VPBank, Merchant được quyền chấm dứt Hợp đồng này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho VPBank theo quy định tại Điều này.
 2. Mỗi bên có thể chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên còn lại ít nhất 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt.
 3. VPBank có quyền chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho Merchant trong các trường hợp nào sau đây:
 4. Merchant vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và đã không thực hiện khắc phục vi phạm trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi VPBank gửi thông báo cho Merchant về vi phạm đó; hoặc
 5. VPBank đơn phương nhận định Merchant có bất cứ hoạt động phi pháp nào theo quy định của pháp luật.
 6. Không phụ thuộc vào các quy định nêu trên, Điều kiện giao dịch chung này chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
 7. Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng;
 8. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.
 9. Khi Hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại Khoản này, các bên đồng ý rằng:
 10. VPBank sẽ thanh toán giá trị Giao dịch hợp lệ chưa thanh toán cho Merchant cho Merchant và nhận Phí dịch vụ tương ứng theo quy định tại Điều 6 Điều kiện giao dịch chung này.
 11. VPBank sẽ khóa/chấm dứt việc sử dụng Tài khoản đăng nhập Merchant của Merchant trên Ứng dụng YOLO Merchant.

11. Điều 11. Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường Thiệt Hại

 1. Trường hợp một trong các bên vi phạm nghĩa vụ theo Điều kiện giao dịch chung này, Bên vi phạm có trách nhiệm thanh toán cho Bên bị vi phạm khoản tiền phạt vi phạm được tính bằng 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm hoặc mức tối đa khác theo quy định của pháp luật từng thời kỳ..
 2. Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho Bên bị vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, Các Bên đồng ý rằng, số tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại của VPBank không vượt quá số tiền Phí dịch vụ mà VPBank đã nhận từ Merchant theo Điều kiện giao dịch chung này.

12. Điều 12. Bảo Mật Thông Tin

 1. Merchant cam kết rằng tất cả các thông tin liên quan tới Điều kiện giao dịch chung này là những thông tin mật và mang tính chất tài sản của VPBank và Merchant cam kết bảo mật các thông tin này trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình với sự nghiêm túc cao nhất, không sử dụng thông tin cho lợi ích riêng của mình và để lộ thông tin cho bên thứ ba nào khác trừ khi có sự đồng ý của VPBank và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi chấm dứt sử dụng Dịch vụ thanh toán YOLO.
 2. Merchant đồng ý tuân thủ Điều kiện giao dịch chung này, các hướng dẫn/yêu cầu đối với Yếu tố bảo mật và bất kỳ quy trình bảo mật nào mà NH cung cấp, thiết lập hoặc yêu cầu trên Ứng dụng YOLO Merchant.
 3. Merchant có trách nhiệm bảo mật các Yếu tố bảo mật của mình đồng thời phải thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các Yếu tố bảo mật. Merchant tự chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những thiệt hại phát sinh do các Yếu tố bảo mật bị lộ, bị đánh căp, bị lợi dụng vì bất kỳ lý do gì.
 4. Merchant cam kết không bán, mua, cung cấp hoặc trao đổi thông tin về giao dịch và các thông tin Yếu tố bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của VPBank và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 5. Merchant cam kết đảm bảo tất cả các bản sao hóa đơn thanh toán của Merchant phải được lưu giữ an toàn nhằm tránh các đối tượng khác sử dụng những thông này để thực hiện những hành vi giả mạo hoặc vi phạm pháp luật.
 6. Merchant đồng ý cho phép VPBank cung cấp tên và địa chỉ của các địa điểm kinh doanh khác nhau của Merchant trên các tờ hướng dẫn giới thiệu và những tài liệu khác của VPBank có liên quan tới dịch vụ.
 7. Khi VPBank xét thấy hợp lý và/hoặc cần sự đề phòng trước các hành động giả mạo, Merchant cam kết đồng ý để VPBank tiết lộ cho các bên liên quan khác thông tin về Merchant mà không yêu cầu bất cứ sự bồi thường hoặc đền bù thiệt hại nào từ phía VPBank do việc tiết lộ thông tin nói trên.
 8. Merchant cam kết bảo mật các thông tin mà Merchant có được từ việc thực hiện Điều kiện giao dịch chung này bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến Khách hàng, thông tin liên quan đến giao dịch của Khách hàng và chịu trách nhiệm với các tổn thất xảy ra do việc để lộ, mất cắp thông tin dữ liệu phát sinh tại Merchant.
 9. Merchant đơn phương chịu trách nhiệm về việc lắp đặt, duy trì và vận hành Thiết bị Điện tử được sử dụng trong việc truy cập Ứng dụng YOLO Merchant để sử dụng Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: thường xuyên cập nhật các chương trình diệt virus trên Thiết bị Điện tử, duy trì một tài khoản với một nhà cung cấp dịch vụ mạng để Merchant có thể truy cập các Dịch vụ. VPBank không chịu trách nhiệm về các rủi ro liên quan đến thiết bị di động sử dụng ứng dụng Yolo đã bị bẻ khóa (jailbreak hoặc rooting). VPBank không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu, phần mềm, hỏng hóc máy tính/thiết bị truy cập, hỏng/đứt/sự cố kết nối mạng di động của khách hàng trong quá trình Merchant sử dụng Dịch vụ.
 10. Merchant chịu trách nhiệm thiết lập thêm các tính năng bảo mật phòng chống bị mất, trộm cắp (bao gồm nhưng không giới hạn tính năng theo dõi vị trí qua GPS, mã hóa ổ đĩa lưu trữ) với Thiết bị Điện tử của Merchant có cài đặt Ứng dụng Yolo Merchant mà VPBank cung cấp.
 11. Để đảm bảo an toàn cho tài sản và giao dịch của Merchant, Merchant đồng ý rằng, NH có quyền khóa hoặc tạm khóa quyền truy cập Ứng dụng YOLO Merchant của Merchant khi các Yếu tố bảo mật được VPBnak kiểm tra và phản hồi là không chính xác sau một số lần truy cập nhất định. Tùy từng thời kỳ, NH được quyền quy định số lần truy cập không chính xác như quy định tại Điểm này.
 12. Khi phát hiện Chữ ký điện tử và/hoặc Yếu tố bảo mật và/hoặc Thiết bị điện tử có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình, Merchant phải kịp thời sử dụng các phương tiện thích hợp để thông báo cho NH. Theo đó, Merchant phải thông báo cho NH ngay lập tức về bất kỳ việc kết nối trái phép nào vào Ứng dụng YOLO Merchant/hệ thống của VPBank hoặc về bất kỳ giao dịch hoặc yêu cầu trái phép nào mà Merchant biết hoặc nghi ngờ hoặc nếu Merchant nghi ngờ ai đó biết các Yếu tố bảo mật của Merchant. Merchant có thể thông báo trực tiếp hoặc gọi tới các số điện thoại theo NH thông báo tùy từng thời điểm. NH có thể yêu cầu Merchant xác nhận bằng văn bản bất kỳ chi tiết nào được Merchant cung cấp. Merchant cũng có thể nhận được yêu cầu thay đổi ngay Mật khẩu sang một Mật khẩu khác mà Merchant chưa từng sử dụng trước đó. Cho đến khi NH xác nhận đã nhận được thông báo nói trên, Merchant vẫn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch Vụ của người không được phép.

13. Điều 13. Trao Đổi Thông Tin

 1. Merchant đồng ý đăng ký nhận thông tin, sản phẩm, dịch vụ, chương trình, ưu đãi… từ NH và/hoặc các đối tác của NH. NH sẽ thông báo cho Merchant các vấn đề liên quan tới Dịch Vụ, các sửa đổi, bổ sung, các điều chỉnh về chính sách của NH đối với Dịch Vụ cũng như các sản phẩm, dịch vụ, chương trình, ưu đãi… của NH và/hoặc các đối tác của NH bằng một trong các phương thức liên hệ do NH triển khai từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn phương thức gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của Merchant, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của Merchant, gửi email tới Merchant, thông báo trên website goyolo.com.vn.
 2. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại và email của Merchant như nêu tại Khoản 1 nêu trên là địa chỉ, số điện thoại và email mà Merchant đăng ký tại Giấy đăng ký và được NH lưu trữ trên hệ thống. Merchant được coi là đã nhận được thông báo của VPBank khi VPBank đã thông báo bằng các phương thức nêu trên tới địa chỉ, số điện thoại, email của Merchant hoặc đã thông báo trên website goyolo.com.vn, VPbank không có nghĩa vụ phải xác minh việc Merchant đã nhận được các thông báo được Vpbank gửi cho Merchant. Trường hợp Merchant có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ thì phải thông báo cho VPBank bằng văn bản; nếu không thông báo thì VPbank có quyền thông báo theo địa chỉ, số điện thoại và email cũ và mặc nhiên coi như Merchant đã nhận được thông báo khi VPbank thông báo tới địa chỉ, số điện thoại và email này và nội dung các thông báo này có giá trị ràng buộc VPBank.
 3. Merchant đồng ý rằng, NH có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều Kiện Giao Dịch Chung này trên cơ sở bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. NH sẽ thông báo cho Merchant về việc sửa đổi, bổ sung Điều Kiện Giao Dịch Chung này và các thông tin về sản phẩm, chương trình liên quan đến Dịch Vụ (nếu có) bằng nhưng không giới hạn bởi một trong các hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS, niêm yết trên website goyolo.com.vn.
 4. Merchant đồng ý cung cấp cho VPBank tất cả các thông tin, tài liệu theo yêu cầu hợp lý của VPBank nhằm tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt. Merchant đồng ý rằng VPBank có thể chia sẻ bất kỳ thông tin liên quan đến Merchant và/hoặc giao dịch của Merchant với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc tòa án trên cơ sở yêu cầu của các cơ quan này và/hoặc theo quy định của pháp luật.
 5. Mọi thông báo, yêu cầu của Merchant phải được gửi tới VPBank theo một trong các phương thức sau đây: bằng văn bản, qua số điện thoại 1900 636686/số điện thoại khác do VPBank thông báo từng thời kỳ hoặc qua Ứng dụng YOLO Merchant. Tùy từng giao dịch mà Merchant yêu cầu, sau khi nhận được thông báo của Merchant qua các phương thức trên, VPbank có thể yêu cầu Merchant hoàn thiện các thủ tục liên quan trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

14. Điều 14. Giải Quyết Tranh Chấp Và Điều Khoản Thi Hành

 1. Điều kiện giao dịch chung này được hiểu và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các Bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của Điều kiện giao dịch chung này và các phụ lục/văn bản thỏa thuận là một phần không tách rời của Điều kiện giao dịch chung này tùy từng thời điểm.
 2. Các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều kiện giao dịch chung này sẽ được các Bên bàn bạc xử lý trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp Các Bên không tự thỏa thuận được hoặc không muốn thỏa thuận với nhau, một trong Các Bên có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. Các Bên thống nhất rằng, địa chỉ của Các Bên như nêu tại phần đầu của Điều kiện giao dịch chung này là địa chỉ được sử dụng để Tòa án xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. Trường hợp Merchant thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho VPBank bằng văn bản, thì được hiểu là Merchant cố tình giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ và VPBank có quyền yêu cầu Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Merchant chấp nhận việc Tòa án xét xử vắng mặt Merchant kể cả trường hợp không lấy được lời khai của Merchant.

15. Điều 15. Hiệu lực

 1. Các điều kiện và điều khoản của Điều kiện giao dịch chung này được áp dụng với tất cả Merchant sử dụng Dịch vụ thanh toán YOLO của VPBank kể từ ngày áp dụng như nêu tại phần đầu của Điều kiện giao dịch chung (được hiểu bao gồm cả các Merchant đã được VPBank ký Hợp đồng trước đó).
 2. Merchant xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện trong Điều Kiện Giao Dịch Chung này, các quy định khác của NH liên quan đến Dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.