Thể lệ chương trình YOLO Loyalty points

Thể lệ chương trình YOLO Loyalty points

Tên chương trình: Tích điểm thành viên cho Khách hàng cá nhân sử dụng Ứng dụng YOLO – YOLO Loyalty points

Thời điểm bắt đầu triển khai: Từ ngày 14 tháng 09 năm 2018.

Phạm vi triển khai: Toàn quốc

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các Khách hàng cá nhân sử dụng Ứng dụng YOLO.

Giải thích từ ngữ:

 • VPBank: là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
 • Chương trình: là Chương trình tích điểm thành viên cho Khách hàng cá nhân sử dụng Ứng dụng YOLO theo Thể lệ này.
 • Điểm Loyalty/YOLO Loyalty points: là điểm thành viên Khách hàng tích lũy được khi tham gia Chương trình và có thể quy đổi thành tiền theo quy định tại Thể lệ này.
 • Khách hàng: là các khách hàng cá nhân sử dụng Ứng dụng YOLO.
 • Ứng dụng YOLO: là ứng dụng Ngân hàng số của VPBank cho phép Khách hàng có thể sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu YOLO sau khi đáp ứng các điều kiện và được VPBank chấp thuận cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu
 • Tài khoản nguồn: là Tài khoản/Thẻ Khách hàng sử dụng để thực hiện giao dịch thanh toán.  Tài khoản nguồn bao gồm Thẻ trả trước YOLO, Thẻ ghi nợ YOLO, Tài khoản thanh toán YOLO và các sản phẩm tài khoản/thẻ khác mang thương hiệu YOLO được VPBank cung cấp cho Khách hàng theo quy định từng thời kỳ
 • Tài khoản thanh toán YOLO/TKTT YOLO/TKTT: là tài khoản thanh thanh toán bằng Việt Nam đồng của Khách hàng mở tại VPBank để sử dụng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản do VPBank cung cấp
 • Thẻ trả trước YOLO: là Thẻ trả trước quốc tế vô danh phi vật lý của VPBank mang thương hiệu MasterCard được phát hành trực tuyến và cung cấp cho Khách hàng thông qua Ứng dụng YOLO. Thẻ trả trước YOLO không có các thông tin định danh chủ thẻ, không hiện hữu bằng hình thức vật chất nhưng vẫn chứa các thông tin trên thẻ theo quy định pháp luật và cho phép Chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền đã trả trước cho VPBank.
 • Thẻ ghi nợ YOLO: là thẻ ghi nợ quốc tế vật lý do VPBank phát hành mang thương hiệu MasterCard, cho phép Chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi (nếu có) trên Tài khoản thanh toán YOLO mở tại VPBank.
 • Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty: là khoản tiền được quy đổi từ Điểm Loyalty theo yêu cầu của Khách hàng và được quản lý, thực hiện giao dịch theo quy định tại Thể lệ này.

Nội dung chương trình:

Quy định về tính Điểm Loyalty:

 • Cơ sở tính Điểm Loyalty:

Điểm Loyalty được tính trên dựa trên giá trị giao dịch thanh toán được Khách hàng thực hiện thông qua Tài khoản nguồn và được tính theo công thức sau:

 • Số Điểm Loyalty = (Tỷ lệ quy đổi) x (Giá trị giao dịch thanh toán)

Trong đó:

 • Tỷ lệ quy đổi được tính như sau:
Tài khoản nguồn mà Khách hàng sử dụng để thanh toán
Thẻ trả trước YOLO Thẻ ghi nợ YOLO Tài khoản thanh toán YOLO
Tỷ lệ quy đổi 0,1% 0,2% 0,2%
 • Giá trị giao dịch thanh toán là giá trị của giao dịch thanh toán thành công được thực hiện bằng Tài khoản nguồn, được ghi nhận trên hệ thống của VPBank. Giá trị giao dịch thanh toán là giá trị thực tế mà Khách hàng thực hiện thanh toán, không bao gồm các giá trị khuyến mại, giảm giá (nếu có).
 • Điểm Loyalty chỉ được tính đối với các giao dịch thanh toán có giá trị tối thiểu là 10.000 VND (mười nghìn đồng) hoặc một giá trị khác theo quy định của VPBank từng thời kỳ.
 • Điểm Loyalty sẽ được tính trên từng giao dịch thanh toán mà Khách hàng thực hiện, không thực hiện cộng dồn giao dịch để tính điểm.
 • Trong công thức trên, số Điểm Loyalty chỉ lấy phần nguyên, không lấy phần thập phân.

Các giao dịch thanh toán được áp dụng để tích Điểm Loyalty:

Các giao dịch thanh toán được áp dụng để tích Điểm Loyalty là các giao dịch thanh toán được thực hiện bằng Tài khoản nguồn thông qua Ứng dụng YOLO bao gồm:

 • Thanh toán hóa đơn trả sau (hóa đơn tiền điện, nước, Internet…);
 • Mua mã thẻ trả trước (mua mã thẻ điện thoại di động, game…);
 • Nạp tiền dịch vụ (nạp tiền điện thoại di động, truyền hình…);
 • Thanh toán cho các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ có kết nối kỹ thuật với VPBank thông qua Ứng dụng YOLO;
 • Các giao dịch thanh toán khác được VPBank cung cấp từng thời kỳ trên Ứng dụng YOLO.

Quy định về đổi Điểm Loyalty:

Cơ chế quy đổi đổi Điểm Loyalty:

 • Khách hàng có thể sử dụng Điểm Loyalty được tích lũy để quy đổi thành tiền. Tuy nhiên, Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty không được VPBank chi trả trực tiếp cho Khách hàng.  Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty sẽ được VPBank quản lý thay cho Khách hàng và được sử dụng để thực hiện giao dịch cho Khách hàng theo quy định tại Điểm b(iv) dưới đây.
 • Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty sẽ được VPBank quản lý trên các tài khoản nội bộ của VPBank mở riêng cho từng Khách hàng.
 • Khách hàng không được sử dụng Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty để quy đổi ngược lại thành Điểm Loyalty trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Để thực hiện quy đổi Điểm Loyalty thành tiền, Khách hàng phải tích lũy được tối thiểu 10 Điểm Loyalty.
 • Phương thức đổi Điểm Loyalty: Khách hàng có thể thực hiện quy đổi Điểm Loyalty thành tiền trên Ứng dụng YOLO vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Giá trị quy đổi Điểm Loyalty: 1 Điểm Loyalty = 1 VND

Sử dụng Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty:

 • Khi Khách hàng có nhu cầu thực hiện giao dịch thanh toán trên Ứng dụng YOLO, trường hợp Khách hàng có Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty, toàn bộ Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty sẽ được VPBank sử dụng để thực hiện giao dịch thanh toán cho Khách hàng.
 • Trường hợp Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty không đủ để thực hiện giao dịch, phần tiền còn thiếu sẽ được thanh toán bằng một Tài khoản nguồn hợp lệ do Khách hàng lựa chọn. Trong mọi trường hợp, Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty sẽ được sử dụng để thực hiện giao dịch thanh toán trước khoản tiền trong Tài khoản nguồn hợp lệ của Khách hàng.
 • Khách hàng được tích Điểm Loyalty cho các giao dịch thanh toán thực hiện bằng Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty theo cơ chế tích điểm quy định tại đây.
 • Tiền được quy đổi từ Điểm Loyalty chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua Ứng dụng YOLO theo quy định tại Thể lệ này

Thời hạn hiệu lực của Điểm Loyalty: Điểm Loyalty được Khách hàng tích lũy có giá trị kể từ thời điểm tích lũy cho đến khi Khách hàng chấm dứt sử dụng toàn bộ các sản phẩm có thể được sử dụng làm Tài khoản nguồn hoặc cho đến khi VPBank dừng cung cấp toàn bộ các sản phẩm thuộc Tài khoản nguồn hoặc dừng triển khai Chương trình này, tùy thuộc thời điểm nào đến trước.

Quy định về tặng cho, chuyển nhượng Điểm Loyalty: Khách hàng không được tặng cho, chuyển nhượng Điểm Loyalty cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các quy định khác

 • Việc tích lũy Điểm Loyalty sẽ được VPBank thực hiện theo đúng quy định tại Chương trình này và quy định liên quan của pháp luật hiện hành.
 • Đối với những giao dịch xảy ra tranh chấp, khiếu nại, VPBank sẽ tạm thời phong tỏa/tạm khóa số Điểm Loyalty mà Khách hàng có thể nhận được từ những giao dịch này. Tùy vào kết quả tra soát và xử lý tranh chấp, khiếu nại, VPBank sẽ quyết định tính toán hay không số Điểm Loyalty này.
 • Trường hợp Khách hàng vi phạm các quy định về đăng ký, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào do VPBank cung cấp mang thương hiệu YOLO (bao gồm nhưng không giới hạn bởi Thẻ trả trước YOLO, Thẻ ghi nợ YOLO, Tài khoản thanh toán YOLO…) theo quy định của VPbank dẫn đến VPBank phải chấm dứt cung cấp sản phẩm, dịch vụ đó cho Khách hàng thì số Điểm Loyalty sẽ đương nhiên hết hiệu lực và Khách hàng không được phép quy đổi Điểm Loyalty theo quy định tại Chương trình này.
 • Trừ trường hợp có quy định khác, khi tham gia Chương trình này, Khách hàng được tham gia các chương trình ưu đãi và khuyến mại khác của VPBank và của những đối tác của VPBank dành cho Khách hàng.
 • VPBank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các điều kiện và điều khoản của Chương trình này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần đưa ra lý Việc thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung sẽ được VPBank thông báo cho Khách hàng trên website www.goyolo.com.vn  hoặc phương thức khác theo quy định của VPBank từng thời kỳ.
 • Trong trường hợp phát hiện gian lận/giả mạo từ phía Khách hàng/nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đối với bất kỳ giao dịch thanh toán nào mà Khách hàng thực hiện, VPBank hoàn toàn có quyền thu hồi Điểm Loyalty mà Khách hàng có thể được nhận cho các giao dịch này (trường hợp Khách hàng đã thực hiện quy đổi Điểm Loyalty, VPBank sẽ có quyền thu hồi khoản Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty tương ứng). VPBank sẽ thông báo cho Khách hàng theo các phương thức thông báo đã thỏa thuận với Khách hàng tại các hợp đồng, thỏa thuận về sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trước thời hạn thu hồi Điểm Loyatly/Tiền quy đổi từ Điểm Loyalty.
 • Liên hệ/Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng của YOLO, điện thoại: 1900636686 hoặc gửi thư đến hòm thư điện tử: ask@goyolo.com.vn.